دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه هاي اجرایی و مهندسان مشاور

شماره : 1401/190111
تاریخ : 1401/04/22

برای دانلود پی دی اف، کلیک کنید.