سومین همایش ملی مشارکت در ساخت

1 تیر ماه 1401 از ساعت 9 تا 17 همراه با پذیرایی نهار


سخنرانان:

آقای جعفری (معاون وزیر راه)

آقای صارمی (معاون شهرسازی شهرداری تهران)

و مقامات دیگر


اولویت با دانشجویان و مهندسان رشته عمران می باشد.
برای کسانی که عضو انجمن هستند، مراسم رایگان هست.