همایش سالیانه مهندسان ساختمان (سازندگان، انبوه سازان، مشاوران)

اسفند 1400، سالن 3000 نفری وزارت کشور

گردهمایی سالیانه معماران و طراحان ساختمان

تیرماه 1401، سالن آسمان زعفرانیه تهران

با حضور بیش از 700 نفر از معماران و طراحان