دوره های درحال برگزاری

دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
نظارت، اجرا، محاسبات
50ساعت – 12 بهمن ماه، شنبه ،یکشنبه و دوشنبه

اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی صلاحیت مسئول ایمنی ساختمان

شروع دوره چهارشنبه 16بهمن ماه- ۵ جلسه

اطلاعات بیشتر

خدمات اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

اطلاعات بیشتر